Odszkodowanie z ubezpieczenia OC w kraju - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wrocław
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granicą
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granicą
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA OC W KRAJU

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu nie z naszej winy, czyli np. uszkodzenia pojazdu przez sprawcę, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje nam od jego sprawcy lub firmy, w której sprawca był ubezpieczony od takich zdarzeń. Jest to wtedy tzw. szkoda z OC, likwidowana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Stąd, jeżeli koszt naprawy nie przekracza 100% wartości pojazdu sprzed wypadku, sprawca kolizji (uszkodzenia samochodu), lub jego ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawy szkody, wypłaty równowartości kosztu naprawy auta. W momencie, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu przekracza 100% wartości auta sprzed kolizji, naprawa tego pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna. W takim przypadku wypłacane odszkodowanie jest równe różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku i wartością pojazdu aktualną (wraku). W odniesieniu do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi, iż szkoda częciowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. 

Tzw. "szkoda całkowita" występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się technicznie do naprawy, albo, gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W przypadku wystąpienia szkody częciowej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów dokonanej naprawy, w przypadku zaś wystąpienia szkody całkowitej wypłacane odszkodowanie jest równe różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku i wartością pojazdu aktualną (wraku). Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż dość często przy likwidacji szkód z tytułu umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakłady ubezpieczeń, wzorując się na ubezpieczeniu auto-casco, jako próg opłacalności naprawy przyjmuję 70 %. Jest to praktyka nieposiadająca żadnego uzasadnienia prawnego. 

Z ubezpieczenia OC sprawcy należy się również zwrot innych wydatków związanych ze szkodą na pojeździe, np. koszt holowania (laweta), postoju na parkingu, badania technicznego po naprawie, czy wynajmu auta zastępczego (firma), koszty sporządzonych ekspertyz oraz ewentualnie zwrot utraty wartości handlowej naszego samochodu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o działalności ubezpieczeniowej: "zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia." Oznacza to, że poszkodowanemu przysługuje dostęp do wszystkich dokumentów, jakie powstały przy likwidacji szkody. Ma także prawo uzyskać kserokopie tych dokumentów, płacą za nie normalna stawkę, przyjętą za usługi kserograficzne.

Zgodnie z uchwałą SN (Sądu Najwyższego) odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może, stosownie do okoliczności sprawy, obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie się o wypłatę zgodnego z tą prawdą rzeczywistego odszkodowania od Ubezpieczyciela w Państwa imieniu, od początku zaistnienia szkody, jak również na każdym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl