Odszkodowanie z ubezpieczenia AC w kraju - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wrocław
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granicą
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granicą
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA AC W KRAJU

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu, wynikającej tylko z naszej własnej winy, np. spowodowanie wypadku samochodowego i uszkodzenie naszego pojazdu, przysługuje nam możliwość dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia AC. 

Warunkiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia AC oraz spełnienie warunków do wypłaty tego odszkodowania zapisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie o.w.u.). 

Treść tych warunków jest dostarczana przez firmę ubezpieczeniową w formie pisemnej przy wykupie polisy ubezpieczeniowej, a także jest dostępna na stronach internetowych tych firm. Należy zważyć, że treść o.w.u. jest zależna od typu i rodzaju polisy, jaką zawarliśmy z firmą ubezpieczeniową. I zapisy o.w.u. stanowią podstawę do wyliczenia wysokości szkody. Odszkodowanie wypłacane jest według ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, czyli według umowy, jaką zawieramy z ubezpieczycielem. Ogólne warunki ubezpieczenia z tytułu AC są formą umowy cywilnej pomiędzy właścicielem pojazdu, a firmą ubezpieczeniową. Takim postanowieniem o.w.u. jest również wskazanie progu opłacalności naprawy na określonym poziomie.

W większości ogólnych warunków ubezpieczenia auto-casco próg ten określany jest na poziomie od 60% do 80% wartości pojazdu. Oznacza to, iż jeśli koszty naprawy przekraczają wskazany w umowie próg wartości pojazdu szkoda kwalifikowana jest, jako całkowita i skutkuje zastosowaniem metody dyferencyjnej przy ustalaniu wysokości odszkodowania tj. poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie się wypłaty zgodnego z prawdą odszkodowania od Ubezpieczyciela w Państwa imieniu, od początku zaistnienia szkody, jak również na każdym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl