Odszkodowanie z ubezpieczenia OC w kraju - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wroc�aw
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granic
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granic
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA OC W KRAJU

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu nie z naszej winy, czyli np. uszkodzenia pojazdu przez sprawc, moemy ubiega si o odszkodowanie. Odszkodowanie to przysuguje nam od jego sprawcy lub firmy, w ktrej sprawca by ubezpieczony od takich zdarze. Jest to wtedy tzw. szkoda z OC, likwidowana na podstawie przepisw Kodeksu Cywilnego. 

Std, jeeli koszt naprawy nie przekracza 100% wartoci pojazdu sprzed wypadku, sprawca kolizji (uszkodzenia samochodu), lub jego ubezpieczyciel zobowizany jest do naprawy szkody, wypaty rwnowartoci kosztu naprawy auta. W momencie, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu przekracza 100% wartoci auta sprzed kolizji, naprawa tego pojazdu jest ekonomicznie nieopacalna. W takim przypadku wypacane odszkodowanie jest rwne rnicy pomidzy wartoci pojazdu sprzed wypadku i wartoci pojazdu aktualn (wraku). W odniesieniu do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdw mechanicznych orzeczenie Sdu Apelacyjnego w Katowicach stanowi, i szkoda czciowa ma miejsce wwczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje si do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartoci w dniu ustalenia przez zakad ubezpiecze tego odszkodowania. 

Tzw. "szkoda cakowita" wystpuje wwczas, gdy pojazd uleg zniszczeniu w takim stopniu, e nie nadaje si technicznie do naprawy, albo, gdy koszty naprawy przekroczyyby warto pojazdu w dniu likwidacji szkody. W przypadku wystpienia szkody czciowej zakad ubezpiecze jest zobowizany do pokrycia kosztw dokonanej naprawy, w przypadku za wystpienia szkody cakowitej wypacane odszkodowanie jest rwne rnicy pomidzy wartoci pojazdu sprzed wypadku i wartoci pojazdu aktualn (wraku). Trzeba w tym miejscu zaznaczy, i do czsto przy likwidacji szkd z tytuu umowy OC posiadaczy pojazdw mechanicznych zakady ubezpiecze, wzorujc si na ubezpieczeniu auto-casco, jako prg opacalnoci naprawy przyjmuj 70 %. Jest to praktyka nieposiadajca adnego uzasadnienia prawnego. 

Z ubezpieczenia OC sprawcy naley si rwnie zwrot innych wydatkw zwizanych ze szkod na pojedzie, np. koszt holowania (laweta), postoju na parkingu, badania technicznego po naprawie, czy wynajmu auta zastpczego (firma), koszty sporzdzonych ekspertyz oraz ewentualnie zwrot utraty wartoci handlowej naszego samochodu. 

Zgodnie z ustaw z dnia 8 lipca 2005 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej: "zakad ubezpiecze ma obowizek udostpnia ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu lub osobie wystpujcej z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze lub wysokoci wiadczenia." Oznacza to, e poszkodowanemu przysuguje dostp do wszystkich dokumentw, jakie powstay przy likwidacji szkody. Ma take prawo uzyska kserokopie tych dokumentw, pac za nie normalna stawk, przyjt za usugi kserograficzne.

Zgodnie z uchwa SN (Sdu Najwyszego) odszkodowanie przysugujce z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdw mechanicznych za szkody powstae w zwizku z ruchem tych pojazdw moe, stosownie do okolicznoci sprawy, obejmowa take koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie si o wypat zgodnego z t prawd rzeczywistego odszkodowania od Ubezpieczyciela w Pastwa imieniu, od pocztku zaistnienia szkody, jak rwnie na kadym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl