Odszkodowanie z ubezpieczenia AC w kraju - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wroc�aw
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granic
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granic
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA AC W KRAJU

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu, wynikajcej tylko z naszej wasnej winy, np. spowodowanie wypadku samochodowego i uszkodzenie naszego pojazdu, przysuguje nam moliwo dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia AC. 

Warunkiem jest posiadanie wanego ubezpieczenia AC oraz spenienie warunkw do wypaty tego odszkodowania zapisanych w Oglnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrcie o.w.u.). 

Tre tych warunkw jest dostarczana przez firm ubezpieczeniow w formie pisemnej przy wykupie polisy ubezpieczeniowej, a take jest dostpna na stronach internetowych tych firm. Naley zway, e tre o.w.u. jest zalena od typu i rodzaju polisy, jak zawarlimy z firm ubezpieczeniow. I zapisy o.w.u. stanowi podstaw do wyliczenia wysokoci szkody. Odszkodowanie wypacane jest wedug oglnych warunkw ubezpieczenia autocasco, czyli wedug umowy, jak zawieramy z ubezpieczycielem. Oglne warunki ubezpieczenia z tytuu AC s form umowy cywilnej pomidzy wacicielem pojazdu, a firm ubezpieczeniow. Takim postanowieniem o.w.u. jest rwnie wskazanie progu opacalnoci naprawy na okrelonym poziomie.

W wikszoci oglnych warunkw ubezpieczenia auto-casco prg ten okrelany jest na poziomie od 60% do 80% wartoci pojazdu. Oznacza to, i jeli koszty naprawy przekraczaj wskazany w umowie prg wartoci pojazdu szkoda kwalifikowana jest, jako cakowita i skutkuje zastosowaniem metody dyferencyjnej przy ustalaniu wysokoci odszkodowania tj. poprzez pomniejszenie wartoci pojazdu przed uszkodzeniem o warto pojazdu w stanie uszkodzonym. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie si wypaty zgodnego z prawd odszkodowania od Ubezpieczyciela w Pastwa imieniu, od pocztku zaistnienia szkody, jak rwnie na kadym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl